Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Del av Ytterby 1:19, Stora Askö

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

LAGA KRAFT. Syftet med ändringen är att möjliggöra en bostadsbyggnation som är anpassad till dagens behov och efterfrågan. Ändringen innebär att en utökad byggrätt medges. 

Under 2019 gjordes en planändring över byggnadsplan för Ytterby 1:11 m.fl. Ändringen var en första del av processen att ändra detaljplanerna i Ytterby. Nästa etapp är byggnadsplan för del av Ytterby 1:19, Stora Askö. Under arbetet med detaljplanen för Ytterby 1:11 m.fl. framkom det att det finns starka intressen att även göra denna etapp som planuppdraget avser. Enheten för samhällsbyggnad är initiativtagare till uppstarten av denna detaljplaneändring.

Planområdet ligger i kustbandet söder om Flatvarp i norra kommundelen. Området präglas av bergsknallar, barrskog och inkilande vikar. Längs kustlinjen har fler hus tillkommit under åren med båthus, bryggor och tillhörande komplementbyggnader.

Syftet med ändringen är att möjliggöra en bostadsbyggnation som är anpassad till dagens behov och efterfrågan, vilket innebär en utökad byggrätt. Det finns bestämmelser i byggnadsplanen som inte har genomförts i linje med planens intentioner som kommer att utgå.

Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men huvudsyftet fortfarande är detsamma går det att tillämpa "ändring av detaljplan". Bestämmelser kan då läggas till, ändras och tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas tillsammans med tillkommande ändringar.

Bestämmelserna är utformade med utgångspunkt i den nyligen framtagna ändringen av detaljplanen för del av Ytterby 1:19 m.fl. Runnkalen, Stora Askö (0883-P2019/10). Områdena har liknande förutsättningar och föreslås därför få motsvarande planbestämmelser.

Enheten för samhällsbyggnad har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med gällande plans syfte. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall upprättas.

Planen bedöms vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900).

Planen antogs av kommunstyrelsen den 5 oktober 2020 och vann laga kraft den 29 oktober 2020.

Frågor?

Om ni har frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64.

Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.