Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Mossgatan, Didrikslund

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

LAGA KRAFT. En ändring i den befintliga detaljplanen har gjorts för att möjliggöra uppförandet av stödmur inom området som är markerat som prickmark i plankartan.

Området ligger i anslutning till Vattentornsvägen centralt i området Kvännaren. 

Området är idag exploaterat med villor längs med Mossgatan och Myrvägen.

Markhöjden i området varierar och för vissa fastigheter kan det krävas terränganpassning. Bebyggelsens utformning har i flera fall valts efter platsens terräng och vegetation för att minska behov av sprängning, schaktning och utfyllnad.

För att kunna klara tillgänglighetskravet och väganslutning till bostäder, kan nivåskillnader behövas tas upp med stödmur, (kompletterande med vegetation och/eller träkonstruktioner) används till att skapa trevliga, rumsbildande element i utemiljön. Nivåskillnader kan på detta sätt göras till en tillgång i området.

Syftet med ändringen är att möjliggöra anpassning av tomter för att klara tillgänglighetskrav och väganslutning till bostäder.

Planändringen innebär att enbart de ändrade bestämmelserna i befintlig plan beskrivs i denna handling. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas tillsammans med tillkommande ändringar.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen.

Ändring av detaljplan för Västervik 3:1 del av väster om Vattentornsvägen (C238) Västerviks kommun ställs ut på granskning under perioden 26 augusti till 16 september 2019. Detaljplanen var ute på samråd under perioden 10 juni till 1 juli 2019. De inkomna yttrandena ledde inte till några ändringar i detaljplanen.

Planen antogs av Kommunstyrelsen den 11 november 2019. Detaljplanen vann laga kraft 6 december 2019.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Gabriel Helgesson, planarkitekt, e-post gabriel.helgesson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 68.

Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.