Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Är du vår nya licentiand i miljövetenskap?

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-04-16

Om licentiandtjänsten

En licentiandtjänst innebär genomförande av ett forskningsprojekt inom ramen för forskarutbildningen. Utbildning på forskarnivå upp till licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier) och avslutas med licentiatexamen.

För att anställas på denna tjänst krävs behörighet till utbildning på forskarnivå samt att Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper vid Linnéuniversitet, vilken Campus Västervik har upparbetad kontakt med, bedömer och antar sökande till forskarutbildning i miljövetenskap vid lärosätet.

Licentianden kommer att vara anställd vid Campus Västervik (Västerviks kommun) och placerad vid Campus Västervik, med arbetsområde norra Kalmar län. Resor till Linnéuniversitet i Kalmar förekommer frekvent. Utbildningen bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 procent.

Anställningen motsvarar studietakten om inte annat är överenskommit, i dessa fall kan anställningen även rymma andra arbetsuppgifter än forskarstudier. Vid lägre studietakt än 100 procent förlängs anställningen med motsvarande tid. Anställning, tillika utbildningen, beräknas starta 1 september 2021.

Arbetsuppgifter

Licentiandanställningens mål är att licentianden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning samt bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig licentiat-avhandling. Licentiandanställning syftar också till att licentianden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Licentiandavhandlingens områden

Licentianden kommer att antas till forskarutbildningen i miljövetenskap vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Fakulteten för Hälso- och Livsvetenskap, Linnéuniversitet.

I projektet studeras biokolets potential i en cirkulär ekonomi för att minska närings- och föroreningsläckaget från kustnära områden, med Västerviks kommun som studieområde.

Biokol är en produkt som bildas efter pyrolys av organiskt material. Det kännetecknas bl.a. av en hög porositet och rikligt med negativa ytladdningar. Dessa egenskaper gör biokolet effektivt för att fånga upp och binda till sig positivt laddade joner. Det har således visat sig effektivt för att hålla kvar ammonium-kväve i jordbruksmark och för att adsorbera tungmetaller från dagvatten och metallförorenad mark. Biokol är dock sämre på att fånga upp fosfor (som är negativt laddat i lösning). Här har dock preliminära resultat i Miljögeokemigruppen på Linnéuniversitetet sett en hög potential hos krossad kalksten.

I ett första labb-skaleförsök studeras effekten av biokol, med och utan inblandning av krossad kalksten, för att binda till sig 1) näringsämnena kväve och fosfor, som läcker från jordbruksmark och bidrar till övergödningen av Östersjön, och 2) giftiga tungmetaller, som läcker ut till Östersjön via dagvatten. Syftet med denna inledande delstudie är att utvärdera var miljönyttan med applicering av biokol sannolikt blir störst i förhållande till arbetsinsats och kostnad. . I detta sammanhang utvärderas också potentialen för biokol som kolsänka och som del av ett lokalt cirkulärt system.

Efter pilotstudien bestämmer vi om licentiandens projekt ska fokusera på upptag av näringsämnen från åkermark eller upptag av metaller från dagvatten. Detta genomförs då i ett fältskaleprojekt på en eller flera lämpliga platser i Västervik.

Behörighet

Allmän behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå
 • har minst 240 avklarade högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper

Särskild behörighet:

 • Gedigen kunskap inom för avhandlingen relevanta områden, t.ex. Miljökemi, Geokemi, Geovetenskap, Miljövetenskap, eller motsvarande
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i såväl skrift som tal.

Ansökan och bedömning

Ansökan till utbildning på forskarnivå, tillika ansökan för tjänsten, skall vara inkommen till Campus Västervik senast den 15 maj 2021. Ansökan skickas, efter urval av Campus Västervik, vidare till Fakulteten för Hälso- och Livsvetenskap, Linnéuniversitetet, för bedömning av behörighet till forskarutbildningen. Intervjuer ingår som ett led i urvalsproceduren.

Ansökan ska innehålla:

 • CV/Meritförteckning
 • Examensarbete på avancerad nivå (omfattande 30 hp eller 15 hp)
 • Intyg examen på grund- och avancerad nivå
 • Personligt brev
 • Övriga handlingar som den sökanden önskar åberopa
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser.

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Bedömning

Fakulteten för Hälso- och Livsvetenskap, Linnéuniversitet, ansvarar för bedömning av ansökan till forskarutbildning. Bestämmelser för utbildning på forskarnivå återfinns i Högskoleförordningen §§32–41.

Bedömning görs med avseende på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå och projektets genomförbarhet inom ramen för utbildningen. Bedömningen grundar sig på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera undersöknings­uppgifter samt presentera undersökningsresultat i de medsända skrifterna. Erfarenheter, praktiska eller teoretiska, som är relevanta för att arbeta som doktorand inom det ovan nämnda forskningsprojektet är meriterande.

Information

Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Du söker tjänsten genom att klicka på Sök jobbet nedan.

Sök jobbet

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Arbetsgivare: Campus Västervik
Region: Västervik
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: 100%
Tillträde: 2021-09-01. Slutdatum enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2021-05-15
Kontaktpersoner:
Jerry Engström (0490 25 41 14)

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.