Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Världstoalettdagen 2019

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-11-19

Den 19 november är det Världstoalettdagen, en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag två miljarder människor i världen utan tillgång till en toalett. Det innebär att det finns fler människor i världen som har en mobiltelefon än som har en toalett. Av dessa två miljarder uträttar 673 miljoner sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår.

Varje år pro­duc­erar män­sk­ligheten över 350 miljoner ton avföring, till­räck­ligt my­cket för att fylla 140 000 olymp­iska sim­bassänger med bajs. Om inte all denna avföring tas om hand på ett säk­ert sätt är risken stor att bak­terier och par­a­siter förore­nar män­niskors när­miljö och vat­tenkäl­lor. Varje dag dör 800 barn i di­ar­résjuk­do­mar or­sakade av bri­s­tande san­itet och smut­sigt vat­ten.

Men brist på toalet­ter påverkar inte bara män­niskors hälsa. När skolor sak­nar toalet­ter in­nebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Ar­bet­splatser som inte har toalet­ter försvårar fram­förallt kvin­nors möj­lighet att ar­beta och få en egen inkomst. På sjukhus som sak­nar toalet­ter ökar in­fek­tion­srisken för pa­tien­ter och per­sonal.

Trots det är toalet­ter ofta en för­bisedd fråga när det kom­mer till utveck­ling och hälsa, vilket in­nebär att det också är en fråga som säl­lan pri­or­it­eras av poli­tiker, myn­digheter och or­gan­i­sa­tioner. Där­för be­hövs Värld­stoalettda­gen!

Statistik och fakta

  • 2 miljarder människor i världen saknar idag tillgång till toalett
  • 673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus
  • 620 miljoner barn går på skolor som saknar skoltoalett
  • I nuvarande takt kommer det dröja till 2109 innan alla människor i världens minst utvecklade länder har tillgång till toaletter
  • WaterAid har nått över 28 miljoner människor med toalett
  • Om alla människor i världen hade tillgång till toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar kunna minska med 28 procent
  • Sedan år 2000 har 2,1 miljarder människor fått tillgång till toalett 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.